Terms of Service

Artikel 1: Identiteit van het bedrijf

Fire-red B.V.,

 

handelend onder de naam/namen: Fire-red, Fire-red B.V., Vuurrood, Vuurrood B.V., Vuurrood Veiligheid en BHV-Events, maar ook eerstehulpinternationaal.nl en op de locatie genoemd Veiligheidscentrum-Haaglanden VCH (in Den Haag) en Veiligheidscentrum-Haarlemmermeer VCHM (in regio Amsterdam) en Veiligheidscentrum-Noord-Holland VCNH (in regio Amsterdam) en Veiligheidscentrum-MiddenNederland VCMN (in provincie Utrecht) en Veiligheidscentrum-RotterdamRijnmond VCRR (in provincie Rotterdam).Vestiging- & bezoekadres en opleidingscentrum Veiligheidscentrum-haaglanden:

 

Junostraat 6 (6A)

 

2516 BR Den Haag (officieel ‘s-Gravenhage)

 

Telefoon: +31 (0)70-2050009 (noodnummer: 0624509943)

 

Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur

 

E-mailadres: info@fire-red.nl / info@vuurroodbv.nl / info@eerstehulpinternationaal.nl

 

KvK-nummer: 60169672

 

BTW-identificatienummer: NL853.793.104.B01

 

Samenwerkingspartner ten behoeve van de monteursdiensten, brandbeveiliging en installaties (elektrisch) : O.a  Fire Control B.V. KVK nr. 27098793, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dhr. Dennis Westgeest. Gevestigd aan Tiber 46 – 50  2491 DJ  Den Haag. 


en onderaannemers in opdracht van Fire-red B.V. voor monteursdiensten van brandbeveiliging en installaties (elektrisch). Iedere opdrachtnemer / onderaannemer heeft zijn eigen algemene voorwaarden onder zijn eigen KvK. welke ten allen tijde wordt vermeld op de offerte en factuur van Fire-red B.V. of wordt gefactureerd vanuit hun eigen KvK.

 

Artikel 2: Toepassing

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Fire-red B.V. en een opdrachtgever waarop Fire-red B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken door beide partijen.

 

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Fire-red B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken, dit volgens de AVG-voorwaarden. In aanmerking nemende dat Fire-red B.V. & ondergetekende beide als verantwoordelijke beschikken over persoonsgegevens, te weten voorletters – naam – geboortedatum – geboorteplaats en e-mailadres van haar deelnemers / cursisten en contactpersonen met betrekking tot haar uitvoer diensten voor haar klanten en samenwerkende partijen, en bij deze ook bij ondergetekende. Het uitgangspunt van de persoonsgegevens van de particulier of bedrijfsinformatie voor onze veiligheidsdiensten alsmede van alle “bijzonderheden” betreffende de (persoons)gegevens van Fire-red B.V. of een onderaannemer, die verzameld zijn als gevolg van inschrijving voor deelname of inventarisatiegesprek en uitvoer van een opdracht. Al deze gegevens worden verwerkt via onze erkende e-mailadressen en in onze software. 


Zodra Fire-red B.V. of een onderaannemer ook wel genoemd “een derde partij” (sub)verwerkers inschakelt als “leverancier” dan zijn deze erkend door Fire-red B.V. met een AVG leveranciers verwerkers overeenkomst, en hierdoor heeft deze verwerker ook toegang tot de noodzakelijke -persoons en -object gegevens. 

Bent u een particulier: bij het invullen van het inschrijfformulier voor een opleiding / training / workshop bent u akkoord gegaan met het AVG-beleid van Vuurrood Veiligheid / Eerstehulpinternationaal.nl / Fire-red B.V. 

 

2.3 De totstandkoming van een overeenkomst houdt in dat de algemene voorwaarden van Fire-red B.V. door de opdrachtgever zijn aanvaard.

 

2.4 Mocht de overeenkomst namens de opdrachtgever worden gesloten door een derde, dan staat deze er voor in dat de opdrachtgever deze voorwaarden heeft aanvaard. Bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden, als ware hij zelf de opdrachtgever.

 

Artikel 3: Overeenkomst (o.a. offerte)

3.1 Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbieding van Fire-red B.V. door de opdrachtgever. Op de offerte zijn ook eventueel aanvullende offertevoorwaarden vermeld.

 

3.2 De door Fire-red B.V. opgemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Fire-red B.V. is slechts aan offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen het vermelde offertetermijn (geldigheidstermijn) wordt bevestigd. 

 

3.3 De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

3.4 Overeenkomsten betreffen uitsluitend de kern van de prestaties zoals deze in de aanbieding of offerte zijn gespecificeerd. Geen beroep kan worden gedaan en geen rechten kunnen worden ontleend aan algemene informatie die bij Fire-red B.V. of derden aanwezig is dan wel aan buiten de overeenkomst verkregen informatie.

 

3.5 Overeenkomsten betreffen uitsluitend de kern van de prestatie, zoals deze in de aanbieding of offerte zijn gespecificeerd, kunnen OOK EXTRA voorzien van specifiek vermelde -offerte voorwaarden vermeld op de offerte. Deze zijn ter AANVULLING van de Fire-red B.V. algemene voorwaarden.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Fire-red B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 

4.2 Fire-red B.V. is gerechtigd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

 

4.3 Alle prestaties die door Fire-red moeten worden geleverd en welke niet zijn beschreven volgens de in artikel 3 lid 4 genoemde specificaties, zullen worden beschouwd als bijkomende werkzaamheden. Bijkomende werkzaamheden zullen apart in rekening worden gebracht.

 

4.4 Het minimale starttarief voor Fire-red B.V. diensten (o.a. administratie werkzaamheden, intakegesprek, inventarisatieronde en monteur arbeid) is € 55,– exclusief 21% BTW.

 

4.5 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Fire-red B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan de gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Fire-red B.V. zijn verstrekt, heeft Fire-Red het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

4.6 Fire-red B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Fire-red B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

4.7 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Fire-red B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

4.8 Voor een in-Company en / of out-Company cursus / opleiding / training / workshop dient de opdrachtgever de locatie aan een aantal specifieke eisen te voldoen:

 

– Een klaslokaal / ruimte moet geblindeerd of donker gemaakt kunnen worden

– Een beamer aanwezig (niet verplicht maar de instructeur / begeleider moet hem wel kunnen opbouwen (stroom noodzakelijk))

– Een muur of scherm waar de beamer op gericht kan worden

– Een whiteboard of flipover met bijbehorende schrijfwaar

– Voldoende tafels en stoelen, max. 16 pers. Uitzondering op VCA, max. 25 pers.

– Een ruimte van minimaal 35m2 voor de theorie competenties

– Voor praktijk: EHBO / BHV LEH / First Aid competenties praktijk +/- 10 meter x 5 meter ruimte zonder tafels en stoelen

– Voor BHV BOC / Brandbestrijding competenties praktijk +/- 15 meter x 15 meter vrije BUITENruimte buiten, op eigen terrein of gemeentegrond (afzetten met lint)

 

De klant dient zelf de omgeving van de ruimte buiten op de hoogte te brengen van een open vuur oefening. Bij twijfel van veiligheid dient dit voor cursusdatum bij Fire-red B.V. bekend te zijn. Voor eventuele vergunningseisen kan Fire-red deze verzorgen na overleg en voor meerprijs.

 

Bij examens die in-company of out-company worden verzorgd, dient de opdrachtgever voor een geschikte examenruimte en cursusruimte te zorgen. Deze moet aan de volgende criteria voldoen: 

 

– Elke deelnemer heeft een eigen tafel en stoel

– De gezichten van de kandidaten zijn dezelfde kant op gericht

– Er is voldoende verlichting

– Er is geen storend geluid

– Er heerst een passende temperatuur

– Er is een opvangruimte voor deelnemers die het examen hebben afgerond

Indien noodzakelijk betreft uitvoer van praktijk competenties beschikbare vrije ruimte (bij uitvoer van de brand / brandbestrijding competenties een veilige afgezette BUITEN ruimte).

 

Artikel 5: Uitvoeringstermijn

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

5.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Fire-red B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst / opdracht

6.1 Fire-red B.V. behoudt zich het recht voor en is gerechtigd om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of te verschuiven om aan een goede uitvoering van de overeenkomst / opdracht te voldoen.

 

6.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst / opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst/opdracht dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.

 

6.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst / opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Fire-red B.V. zal de opdrachtgever / klant zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. 

 

6.4 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst / opdracht financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Fire-red B.V. de opdrachtgever hierover van tevoren schriftelijk inlichten.

 

6.5 Indien de klant een uitbreiding van de dienst wil doorvoeren, en hier financiële handelingen aan zitten voor Fire-red B.V., worden er administratiekosten in rekening gebracht vanaf € 55,– exclusief 21% BTW, bijvoorbeeld wijziging van factuuradres.

 

6.6 Indien examens of diensten worden geannuleerd / gewijzigd  die reeds zijn aangemeld bij Fire-red B.V., zullen de annuleringskosten aan u worden doorbelast (op basis van het dan aantal aangemelde kandidaten en de offerte).

 

6.7 Door het ondertekenen van de opdrachtbevestiging verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met deze regeling.

 

6.8 Indien bij een overeenkomst / opdracht voor een inloop, in-company / out-company de factuur over meerdere adressen gesplitst moet worden zijn wij genoodzaakt hiervoor € 55,– exclusief 21% BTW administratiekosten te bereken per adres.

 

6.9 Annulering / wijziging dient uitsluitend schriftelijk te geschieden ter attentie van het Fire-red B.V.(zie ook artikel 7).

 

Artikel 7. Naamswijziging, verschuiving of annulering van cursisten / deelnemers voor o.a. een inloop cursus / opleiding / training / workshop of uitvoer in-Company of out-Company cursus / opleiding / training / workshop. 

7.1 Indien een cursus / opleiding / workshop / training of dienst met uitvoer bevestiging van Fire-red B.V. door persoonlijke omstandigheden niet gevolgd kan worden, kan tegen betaling van € 35,– exclusief 21% BTW administratiekosten de aanmelding eenmalig verschoven / verplaatst worden naar een volgende cursus / opleiding / workshop / training of dienst. Een aanvraag tot verschuiving / verplaatsing moet tot 5 werkdagen voor aanvang van de uitvoerdatum schriftelijk ingediend worden. Verschuiving / verplaatsing binnen 5 werkdagen is alleen mogelijk tegen een administratief tarief van minimaal € 35,- exclusief 21% BTW. Bij annulering is geen terugbetaling mogelijk en wordt 100% doorberekend.

 

7.2 De deelnemer kan bij verhindering in zijn plaats niet kosteloos voor een vervanger zorg dragen. Vervanging aan het begin van de cursus / opleiding / training / workshop of dienst is niet toegestaan. 

 

7.3 Bij een in-company of out-company cursus / opleiding / training / workshop of dienst kan deze binnen 5 werkdagen voor uitvoer datum niet meer kosteloos verplaatst worden en wordt er minimaal € 55,- exclusief 21% BTW administratiekosten doorberekend plus eventuele gemaakte kosten. Met uitzondering van een ondertekende offerte met maatwerk afspraak, zie op de offerte de aanvullende offerte voorwaarden. 

 

7.4 Indien examens worden geannuleerd / gewijzigd  die reeds zijn aangemeld bij Fire-red B.V., zullen de annulering / verplaatsingskosten aan u worden doorbelast. Als deze annulering / wijziging van het examen binnen 10 werkdagen is zullen wij 25% van de schriftelijk bevestigde tarieven (op basis van het dan aantal aangemelde examen-

kandidaten) extra aan u doorbelasten. Er zijn verschillende examen instanties waar Fire-red B.V. mee samenwerkt en dit wordt vermeld bij bevestiging van uw examenmoment. Met VCA examen reglementen verwijzen we op de aanvullende / gelijkwaardige voorwaarden op de pagina van de examen-instantie: www.nikta.nl / www.pontifexcertificatie.nl / www.pbnc.com / www.hetcertificaat.nl / www.mankr8.nl / www.nvb-bhv.nl. 

 

 7.5 Door het ondertekenen van de opdrachtbevestiging / offerte verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de (annulerings-) regeling.

 

7.6 Wijzigingen dienen uitsluitend schriftelijk te geschieden ter attentie van Fire-red B.V.

 

7.7 Factuur heeft een toeslag van € 55,–. exclusief 21% BTW per dagdeel administratie berekening als u een Inloop, in-company / out-company in losse dagdelen (4 uur) opgesplitst wilt plannen.

 

Artikel 8: Ontbinding en annulering van de overeenkomst (offerte)

8.1 Ziekte of verhindering geeft geen recht tot restitutie of ontbinding van de overeenkomst.

 

8.2 Nadat de overeenkomst in geval van een uitvoerdatum bevestigd is, kan deze tot 5 werkdagen voor uitvoer kosteloos worden geannuleerd, binnen 5 werkdagen van uitvoer wordt 100% berekend.

 

8.3 In geval van annulering productbestelling binnen 7 dagen voor levering, wordt 0% van de totale kosten in rekening gebracht.

 

8.4 De vorderingen van Fire-red B.V. zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 

  • Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Fire-red B.V. ter kennis gekomen omstandigheden Fire-red B.V. aanleiding geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; zulks ter beoordeling van Fire-red B.V. ;

 

  • Indien Fire-red B.V. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

 

8.5 In genoemde gevallen is Fire-red B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Fire-red B.V. schadevergoeding te vorderen. 

 

8.6 Indien examens worden geannuleerd  die reeds zijn aangemeld bij Fire-red B.V. en exameninstantie, zullen de annuleringskosten aan u worden doorbelast. Als deze annulering van het examen binnen 10 werkdagen is zullen wij 25% van de schriftelijk bevestigde tarieven (op basis van het dan aantal aangemelde kandidaten) extra aan u doorbelasten. Zie artikel 7.4.

 

8.7 Door het ondertekenen van de opdrachtbevestiging verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met deze annuleringsregeling.

 

8.8 Annulering / wijziging dient uitsluitend schriftelijk te geschieden ter attentie van Fire-red B.V.

 

8.9 Ontbinding / annulering van de overeenkomst dient schriftelijk te worden overlegd en bevestigd ter attentie van Fire-red B.V.

 

Artikel 9: Geheimhouding (zie ook artikel 2.2)

 9.1 Gegevens van een opdracht dan wel een opdrachtgever zullen door Fire-red B.V. zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht, tenzij Fire-red B.V. daartoe rechtens verplicht is.

 

Artikel 10: Intellectuele eigendom 

10.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden, behoudt Fire-red B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

 

10.2 Alle door Fire-red B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Fire-red B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht (via artikel 2.2).

 

10.3 Fire-red B.V. behoudt tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 11: Reclame 

11.1 De opdrachtgever is verplicht terstond na de uitvoering van de overeenkomst, de levering van goederen en / of diensten, de door Fire-red B.V. geleverde prestaties grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Fire-red B.V. terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de dag der levering van diensten en / of goederen Fire-red B.V. wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek kunnen worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin de prestaties voornoemd zijn geleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame.

 

11.2 De opdrachtgever is gehouden de klachten nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal.

 

11.3 Fire-red B.V. dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien reclame naar het oordeel van Fire-red B.V. juist is, zal Fire-red B.V. de keuze hebben hetzij een billijke schadevergoeding, hetzij het geleverde, indien en voor zover mogelijk, kosteloos te vervangen na teruglevering van het aanvankelijk geleverde, dan wel in overleg met de opdrachtgever zorg te dragen voor een adequate oplossing.

 

11.4 Fire-red B.V. is niet tot verdere schade of kostenvergoeding, hoe dan ook genaamd, verplicht.

 

Artikel 12: Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het daaromtrent in de Wet of jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Fire-red B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Fire-red B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf worden daaronder begrepen.

 

12.2 Fire-red B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Fire-red B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.

 

12.3 Tijdens de overmacht worden verplichtingen van Fire-red B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Fire-red B.V. niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

12.4 Indien Fire-red B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde cq. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Indien Fire-red B.V. aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 

  • de aansprakelijkheid van Fire-red B.V., voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering;

 

  • indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Fire-red B.V. beperkt tot het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, volgens verzekeringspolis aantoonbaar; met een maximum van     € 1.000,00;

 

  • in afwijking van hetgeen in het vorige lid is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte;

 

  • de in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Fire-red B.V. of haar ondergeschikten;

 

  • Fire-red B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 14: Betaling

14.1 Betaling van een dienst dient te geschieden voor uitvoerdatum of leveringsdatum, dit is eventueel ook mogelijk via Ideal online of ter plaatse via pinautomaat. En anders binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen op de factuur.

 

14.2 De bestelde producten worden pas geleverd na betaling van 100% van de totaalkosten, wat ook mogelijk is via Ideal online of ter plaatse via pinautomaat, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen op de factuur.

 

14.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is, vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag, een rente verschuldigd

 

14.4 Het staat Fire-red B.V. vrij om herinneringskosten, aanmaningskosten en administratiekosten die hierop betrekking hebben in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

 

14.5 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd: 

 

-over de eerste termijn tot 30 dagen verloop vervaldatum van de factuur is € 0,-  exclusief 21% BTW administratiekosten.

-over de tweede termijn vanaf 30 dagen verloop vervaldatum van de factuur is € 40,-  exclusief 21% BTW administratiekosten (tweede herinnering/aanmaning).

 

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen op de opdrachtbevestiging / overeenkomst of factuur.

 

14.6 Indien Fire-red B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Fire-red B.V. en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16. Inhuren derden

Derde partijen die ingehuurd zijn door Fire-red B.V. dienen een eigen aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Fire-red B.V. zal de schade ontstaan tijdens diensten en op levering producten en producten aan de contractant(te) verhalen op de ingehuurde partij.

 

Artikel 17. Conformiteit en garantie

Fire-red B.V. staat er voor in dat de producten en / of diensten voldoen aan de overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften.

 

Een door de fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en / of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 18. Reis- en verblijfkosten

Reiskosten visa versa en verblijfkosten zijn niet in het cursusgeld / dienst inbegrepen. Fire-red B.V. is evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen bedrijfsstagnatie en gevolgschade indien deze schade verband houdt met de cursus / opleiding / training / workshop  en diensten die gegeven wordt of het product dat geleverd wordt.

 

Artikel 19: Wijziging en vindplaats voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Den Haag. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige opdracht / overeenkomst. 

 

EINDE